Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Termin:  2020r.

Miejsce: Gmina Michałowo

Realizuje: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Gmina Michałowo

Koordynatorzy GOK – mgr Paweł Oziabło

Głównym celem projektu jest zwiększenie oszczędności energii elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Ma to szczególne znaczenie zarówno z punktu widzenia środowiskowego, jak i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przeznaczanymi na opłatą kosztów energii w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki.

Celami szczegółowymi projektu są:
– Zwiększenie skali wykorzystania energii słonecznej w zaspokajaniu zapotrzebowania na energią elektryczną w budynku GOK w Michałowie,
– Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych,
– Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej,
– Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego.

W ramach niniejszego projektu zakłada się budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Projekt odpowiada typowi operacji określonemu w Regulaminie konkursu tj. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Dofinansowano w ramach programu Ragionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

eu, flag, europe
Przewiń do góry Skip to content