Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)

Termin: 2020-2021

Miejsce: Gmina Michałowo

Realizuje: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Gmina Michałowo

Koordynatorzy GOK – Paweł Oziabło, Cecylia Bobel

Gmina Michałowo w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola).

Celem projektu jest wsparcie rodzin, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi poprzez utworzenie świetlic środowiskowych, realizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe, zapewnienie bieżącej opieki dla 53 os. (27k, 26m) oraz objęcie wsparciem 30 rodziców (20k, 10m) przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w terminie do 31.07.2021 r. Usługi świadczone będą w świetlicach w Hieronimowie, Sokolu i Nowej Woli.

Dofinansowanie projektu z UE: 398 180,40 PLN

Przewidywana jest rekrutacja na 53 miejsca utworzone w ramach projektu:

  •  30 miejsc w Świetlicy w Hieronimowie,
     8 miejsc w Świetlicy w Sokolu,
  •  15 miejsc w Świetlicy w Nowej Woli,
     oraz rekrutacja 30 rodziców.
  • Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 07.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11.

Przewiń do góry Skip to content